Committee

คณะกรรมการบริหาร วาระ พ.ศ. 2561-2563
1. ศ. นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2. พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
3. พล.ท. รศ. นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์
เลขาธิการ
4. ผศ. พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์
รองเลขาธิการ /รองประธานคณะอนุกรรมการปฎิคม
5. รศ. นพ.โอภาส ไตรตานนท์
รองเลขาธิการ/ประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศ
6. พล.ต.หญิง ผศ. พญ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์
เหรัญญิก
7. ผศ. พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
8. ศ. นพ.ชัชลิต รัตรสาร
ประธานคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฎิบัติและการจัดการความรู้
9. ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
นายทะเบียน
10. รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายอายุรแพทย์
11. นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์
รองประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายอายุรแพทย์
12. ศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ
13. ศ. นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์
ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย
14. รศ. นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
รองประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
15. ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
รองประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ/รองประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
16. รศ. พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
17. นพ.สุชาติ เจนเกรียงไกร
รองประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
18. ผศ. นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข
ประธานคณะอนุกรรมการปฎิคม/รองประธานคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฎิบัติฯ
19. ศ. นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์
รองประธานคณะอนุกรรมการวิจัย
20. รศ. พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข
ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง
21. ผศ. นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน
รองประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการบริหาร วาระ พ.ศ. 2563-2565
1. พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2. พล.ท. นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์
ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
3. พ.อ. (พิเศษ) นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
เลขาธิการ
4. นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
รองเลขาธิการ
5. ผศ. พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์
รองเลขาธิการ
6. ศ. นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
นายทะเบียน
7. ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์
เหรัญญิก
8. ศ. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
ประธานคณะอนุกรรมการวิจัย
9. ศ. นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
รองประธานคณะอนุกรรมการวิจัย
10. นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์
ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายอายุรแพทย์
11. ศ. นพ.ธันยชัย สุระ
ประธานคณะอนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์
12. ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ
13. ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
14. รศ. พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
15. นพ.สุชาติ เจนเกรียงไกร
รองประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม
16. พ.อ. นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
ประธานคณะอนุกรรมการแนวทางเวชปฏิบัติและการจัดการความรู้
17. ผศ. นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข
ประธานคณะอนุกรรมการปฏิคม
18. รศ. นพ.อัษฎา ตียพันธ์
รองประธานคณะอนุกรรมการปฏิคม
19. รศ. นพ.อานุภาพ เลขะกุล
ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง
20. รศ. นพ.โอภาส ไตรตานนท์
ประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศ
21. พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ
รองประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปี
1. พล.อ.ท นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
ที่ปรึกษา
2. พล.ท นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์
ประธานคณะอนุกรรมการ
3. ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
อนุกรรมการ
4. ผศ. นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข
อนุกรรมการ
5. รศ. นพ.โอภาส ไตรตานนท์
อนุกรรมการ
6. ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์
อนุกรรมการ
7. รศ. พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
อนุกรรมการ
8. นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
อนุกรรมการและรองเลขานุการ
9. ผศ. พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์
อนุกรรมการและรองเลขานุการ
10. พ.อ. (พิเศษ) นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการวิชาการ
1. ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. รศ. พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ์
อนุกรรมการ
4. รศ. นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
อนุกรรมการ
5. รศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
อนุกรรมการ
6. ผศ. พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์
อนุกรรมการ
7. นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ
อนุกรรมการ
8. น.อ. นพ.พงศธร คชเสนี
อนุกรรมการ
9. รศ. พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย
อนุกรรมการ
10. พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา
อนุกรรมการ
11. รศ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
อนุกรรมการ
12. รศ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์
อนุกรรมการ
13. ผศ. นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ
อนุกรรมการ
14. พท.หญิง พญ.สิรกานต์ เตชะวณิช
อนุกรรมการ
15. ผศ. นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช
อนุกรรมการ
16. รศ. นพ.สุรัตน์ ทองอยู่
อนุกรรมการ
17. พล.ต.หญิง รศ. พญ.อภัสนี บุญญาวรกุล
อนุกรรมการ
18. รศ. นพ.ฮิโรชิ จันทาภากุล
อนุกรรมการ
19. ผศ. นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์
อนุกรรมการและประธานคณะทำงานวิชาการสัญจร
20. รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
อนุกรรมการและประธานคณะทำงาน Medicine tournament
21. นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
อนุกรรมการและประธานคณะทำงาน Sherlock Holmes
22. รศ. (พิเศษ) นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการสารสนเทศ
1. รศ. นพ.โอภาส ไตรตานนท์
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ
รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. รศ. นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร
อนุกรรมการ
4. ศ. นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
อนุกรรมการ
5. นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
อนุกรรมการ
6. ผศ. นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย
อนุกรรมการ
7. นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
อนุกรรมการ
8. นพ.สรายุทธ วิบูลชุติกุล
อนุกรรมการ
9. นพ.ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์
อนุกรรมการ
10. รศ. นพ.วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการปฏิคม
1. ผศ. นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. รศ. นพ.อัษฎา ตียพันธ์
รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. พญ. คุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน์
อนุกรรมการ
4. ผศ. พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์
อนุกรรมการ
5. นพ.วิทวัส แนววงศ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการวิจัย
1. ศ. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. รศ. นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์
อนุกรรมการ
4. รศ. นพ.ประเดิมชัย คงคำ
อนุกรรมการ
5. นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
อนุกรรมการ
6. รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
อนุกรรมการ
7. ผศ. นพ.วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์
อนุกรรมการ
8. รศ. พญ.นันตรา สุวันทารัตน์
อนุกรรมการ
9. รศ. พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
อนุกรรมการ
10. รศ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
อนุกรรมการ
11. รศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์
อนุกรรมการ
12. รศ. พญ.อติพร อิงค์สาธิต
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง
1. ศ. นพ.ธานินทร์
อินทรกำธรชัย ที่ปรึกษา
2. รศ. นพ.อานุภาพ เลขะกุล
ประธานคณะอนุกรรมการ
3. นพ.กิตติ ชื่นยง
อนุกรรมการ
4. ศ. นพ.ธันยชัย สุระ
อนุกรรมการ
5. นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
อนุกรรมการ
6. ศ. นพ.วินัย วนานุกูล
อนุกรรมการ
7. รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
อนุกรรมการ
8. ผศ. พญ.บุญจริง ศิริไพฑูรย์
อนุกรรมการ
9. พญ.มรกต ภัทรพงศ์สินธุ์
อนุกรรมการ
10. ผศ. พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
อนุกรรมการ
11. รศ. พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย 
อนุกรรมการ
12. ผศ. พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยสมาชิก Best abstract of the year award
1. ศ. นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. รศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
อนุกรรมการ
3. รศ. นพ.ต้นตนัย นำเบญจพล
อนุกรรมการ
4. ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
อนุกรรมการ
5. รศ. นพ.สุภมัย สุนทรพันธ์
อนุกรรมการ
6. ผศ. พญ.กุลธิดา เมธาวศิน
อนุกรรมการ
7. ศ. พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
อนุกรรมการ
8. รศ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการตัดสินประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน Best resident research award
1. รศ. พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์
อนุกรรมการ
3. รศ. นพ.ประเดิมชัย คงคำ
อนุกรรมการ
4. ผศ. พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล
อนุกรรมการ
5. รศ. พญ.นันตรา สุวันทารัตน์
อนุกรรมการ
6. รศ. พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย
อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการตัดสินประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Best fellow research award
1. นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นพ.ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
อนุกรรมการ
3. รศ. นพ.ธนา ขอเจริญพร
อนุกรรมการ
4. รศ. นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
อนุกรรมการ
5. รศ. พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
อนุกรรมการ
6. รศ. พญ.อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข
อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการตัดสินประกวด Distinguished oral (Presentation on virtual meeting)
1. ศ. นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. รศ. นพ.ธนา ขอเจริญพร
อนุกรรมการ
3. รศ. นพ.ประเดิมชัย คงคำ
อนุกรรมการ
4. นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
อนุกรรมการ
5. รศ. นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
อนุกรรมการ
6. ศ. นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
อนุกรรมการ
7. ผศ. นพ.วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์
อนุกรรมการ
8. รศ. พญ.นันตรา สุวันทารัตน์
อนุกรรมการ
9. รศ. พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
อนุกรรมการ
10. รศ. พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
อนุกรรมการ
11. รศ. พญ.วันรัชดา คัชมาตย์
อนุกรรมการ
12. รศ. พญ.อติพร อิงค์สาธิต
อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์ปาฐกและหัวข้อเรื่อง ปาฐกถาวีกิจ วีรานุวัตติ์ และ Presidential lecture
1. ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. ศ.กิตติคุณ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา
อนุกรรมการ
3. ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า
อนุกรรมการ
4. ศ.เกียรติคุณ นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ
อนุกรรมการ
5. ศ. นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
อนุกรรมการ
6. รศ. นพ.พินิจ กุลละวณิชย์
อนุกรรมการ
7. พล.ท. รศ. นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์
อนุกรรมการ
8. ศาสตราภิชาน นพ.วิทยา ศรีดามา
อนุกรรมการ
9. ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์
อนุกรรมการ
10. ศ. นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง
อนุกรรมการ
11. ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
อนุกรรมการ
12. พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
อนุกรรมการ
13. ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
อนุกรรมการ
14. ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อนุกรรมการ
15. พ.อ. นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์
อนุกรรมการ
16. ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น
1. พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
ที่ปรึกษา
2. พล.ท. รศ. นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์
ประธานคณะอนุกรรมการ
3. ศ. (พิเศษ) พญ.วิภาดา เชาวกุล
รองประธานคณะอนุกรรมการ
4. ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า
อนุกรรมการ
5. ศ. นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
อนุกรรมการ
6. นพ.จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์
อนุกรรมการ
7. ผศ. พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
อนุกรรมการ
8. นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์
อนุกรรมการ
9. รศ. นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
อนุกรรมการ
10. ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
อนุกรรมการ
11. ศ. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์
อนุกรรมการ
12. นพ.พิพัฒน์ จิรนัยราดุล
อนุกรรมการ
13. รศ. นพ.พิศาล ไม้เรียง
อนุกรรมการ
14. ศ. นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
อนุกรรมการ
15. รศ. นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์
อนุกรรมการ
16. ศ. นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
อนุกรรมการ
17. ศ. นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง
อนุกรรมการ
18. รศ. นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
อนุกรรมการ
19. พล.ต.ต. นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์
อนุกรรมการ
20. ศ. นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์
อนุกรรมการ
21. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร
อนุกรรมการ
22. พญ.ปานิตา ปทีปวณิช
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะทำงาน Medicine Tournament
1. รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
ประธานคณะทำงาน
2. นพ.คณิน ธรรมาวรานุคุปต์
คณะทำงาน
3. นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
คณะทำงาน
4. รศ. (พิเศษ) นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
คณะทำงาน
5. นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
คณะทำงาน
6. รศ. พญ.ชุตินธร ศรีพระประแดง
คณะทำงาน
7. นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญา
คณะทำงาน
8. พ.อ. รศ. นพ.ต้นตนัย นำเบญจพล
คณะทำงาน
9. ผศ. นพ.โตมร ทองศรี
คณะทำงาน
10. นพ.ทวีศักดิ์ วรรณชาลี
คณะทำงาน
11. รศ. นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ
คณะทำงาน
12. รศ. พญ.นันทนา กสิตานนท์
คณะทำงาน
13. พ.ท. หญิง พญ.เนาวนิตย์ นาทา
คณะทำงาน
14. รศ. นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา
คณะทำงาน
15. นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
คณะทำงาน
16. ผศ. พญ.ปิยนันท์ ชนไมตรี
คณะทำงาน
17. ผศ. นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธำรง
คณะทำงาน
18. ผศ. พญ.พิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์
คณะทำงาน
19. นพ.ภาคภูมิ พุ่มพวง
คณะทำงาน
20. รศ. พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
คณะทำงาน
21. ผศ. นพ.มนะพล กุลปราณีต
คณะทำงาน
22. ผศ. พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
คณะทำงาน
23. พ.อ. นพ.อมรชัย เลิศอมรพงษ์
คณะทำงาน
24. นพ.สุพจน์ นิ่มอนงค์
คณะทำงานและเลขานุการ
คณะทำงาน Sherlock Holmes
1. ศ. นพ.ธันยชัย สุระ
ที่ปรึกษา
2. รศ. นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ
ที่ปรึกษา
3. นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
ประธานคณะทำงาน
4. นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
คณะทำงาน
5. นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ
คณะทำงาน
6. ศ. นพ.วิบูลย์ บุญสร้างสุข
คณะทำงาน
7. นพ.สุรณัฐ เจริญศรี
คณะทำงาน
8. นพ.ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล
คณะทำงาน
9. พ.ท.หญิง พญ.เนาวนิตย์ นาทา
คณะทำงาน
Go on top